За македонцките работи: Разлика помеѓу преработките

*[[За македонцките работи/ Шчо напраифме и шчо требит да праиме за однапред ?|Шчо напраифме и шчо требит да праиме за однапред ?]]<ref>Прочитано на 21 септември оваа година па 1-та седница на петроградското Македонско научно-литературно другарство "Св. Климент".</ref>
*[[За македонцките работи/ Имат ли се нужда от македонцки национални научно-литературни другарства?|Имат ли се нужда от македонцки национални научно-литературни другарства?]]<ref>Прочитано на II седница на петроградското Македонско научно-лигературно другарство „Св.Климент” на 28 септ. 1903 г.</ref>
*[[За македонцките работи/ Нaционалниiот сепаратизм: земiшчето на коiе се имат развиiено и ке се развиiат за однапред.|Нaционалниiот сепаратизм: земiшчето на коiе се имат развиiено и ке се развиiат за однапред.]]<ref>Прочитано на 3 седница на петроградското Македонско научно-литературно другарство „Свети Климент“ на 19 октомври 1903 г.</ref>
*[[Состауала, состауат и можит ли Македониіа да состауат от себе оддел'на етнографцка и политична іединица?]]
*[[Неколку зборои за македонцкиiот литературен iазик]]